Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stylingtoolbox & Impact Styling Academy

Mevrouw M. Bilderbeek handelend onder de naam Stylingtoolbox en Impact Styling Academy (hierna: Impact Styling Academy) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75896230 en is gevestigd aan Energieweg 8 (1271ED) te Huizen.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Impact Styling Academy.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die de opleiding, training, cursus, keuring of het examen bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
 6. Diensten: de dienst die Impact Styling Academy levert, is het verzorgen van (online en offline) opleidingen/studie/training/cursus, workshop of andere scholingsactiviteit met betrekking tot kleuranalyses, visagie en kledinganalyses en aanverwante onderwerpen zoals kastopruimen, garderobemanagement etc.
 7. Dienstverlener: diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 8. Onderwijsmateriaal: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of instructiemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding.
 9. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Impact Styling Academy heeft aangesteld, projecten aan Impact Styling Academy heeft verleend voor Diensten die door Impact Styling Academy worden uitgevoerd of waaraan Impact Styling Academy een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Impact Styling Academy, alsmede voorstellen van Impact Styling Academy voor Diensten die door Impact Styling Academy aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Impact Styling Academy alsmede de koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Opdrachtgever gekocht zijn van Impact Styling Academy.
 11. Producten: De Producten die door Impact Styling Academy worden aangeboden zijn kleurenwaaiers, kragensets, stylingmaterialen, kleurdoekensets en aanverwante onderwijsmiddelen alsook overige benodigdheden (niet zijnde Onderwijsmateriaal).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Impact Styling Academy, elke Overeenkomst tussen Impact Styling Academy en Opdrachtgever en op elke dienst die door Impact Styling Academy wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Impact Styling Academy aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Impact Styling Academy is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod Diensten

 1. Alle door Impact Styling Academy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Impact Styling Academy is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Impact Styling Academy het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Impact Styling Academy gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
 4. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
 5. De startdatum van de opleiding;
 6. De voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 7. De eventuele toelatingseisen voor de opleiding;
 8. De prijs van de opleiding;
 9. De wijze van betaling van de opleiding;
 10. De duur van de opleiding.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 12. Oplevertijden in het aanbod van Impact Styling Academy zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Aanbod Producten

 1. Alle door Impact Styling Academy gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Het door Impact Styling Academy gedane Aanbod is vrijblijvend. Impact Styling Academy is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Impact Styling Academy het recht een Overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Impact Styling Academy gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Impact Styling Academy niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Impact Styling Academy kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Impact Styling Academy zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Impact Styling Academy niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
 6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst t.a.v. Diensten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Impact Styling Academy heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Impact Styling Academy te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. De Overeenkomst kan eveneens tot stand komen op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Impact Styling Academy heeft aanvaard door het betreffende Dienst te betalen via de website van Impact Styling Academy.
 2. Impact Styling Academy heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door Impact Styling Academy te bepalen minimumaantal Deelnemers niet is behaald. Impact Styling Academy zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.
 3. Om de kwaliteit te waarborgen is aan elke Dienst een maximum aantal Deelnemers verbonden. Plaatsing voor een Dienst geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding, waarbij de datum van ontvangst bepalend is. Bij overschrijding van het maximum aantal Deelnemers worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. Deelnemers krijgen hiervan bericht.
 4. Impact Styling Academy is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. In het geval Impact Styling Academy een maatwerk Dienst aan Opdrachtgever levert, heeft Opdrachtgever geen recht op herroeping van de Overeenkomst. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 7. In geval van korte webinars en/of korte cursussen geldt het volgende: Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Impact Styling Academy met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. In geval van herroeping van een duurzame opleiding, wordt aangesloten bij artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Totstandkoming van de Overeenkomst t.a.v. Producten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Impact Styling Academy heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen via de website van Impact Styling Academy.
 2. Een Aanbod kan door Impact Styling Academy gedaan worden via de website.
 3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Impact Styling Academy, zal Impact Styling Academy de Overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Impact Styling Academy daaraan niet gebonden.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing is, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. De directe kosten voor het terugsturen van het Product zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst t.a.v. Diensten (zijnde opleiding)

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Impact Styling Academy kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Impact Styling Academy ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever als Impact Styling Academy kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Impact Styling Academy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 8 – Annulering t.a.v. Diensten (zijnde opleiding)

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument te allen tijde het recht de Overeenkomst te annuleren. In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Impact Styling Academy. Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt dat annulering van de Dienst enkel tot 3 weken voorafgaand aan de startdatum kosteloos kan geschieden. Bij annulering binnen 3 weken voorafgaand aan de Dienst is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf een vergoeding verschuldigd voor het geleden verlies, de gederfde winst en de gemaakte kosten, berekend op ….% van de overeengekomen prijs alsmede de kosten van de materialen.
 2. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst te annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Impact Styling Academy. Als startdatum van de Dienst wordt de datum gehanteerd in de door Impact Styling Academy met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Ter vaststelling van het tijdstip van annuleren, geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Impact Styling Academy.
 3. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek is expliciet uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om de Dienst te allen tijde tussentijds te beëindigen. Bij tussentijdse beëindiging heeft Impact Styling Academy slechts recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de reeds door Impact Styling Academy verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd. Impact Styling Academy is daarnaast gerechtigd een materiaalvergoeding te vorderen van Opdrachtgever.
 4. Voor aanvang van de Dienst, dient Opdrachtgever een voorschot of de eerste termijnbetaling te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginsel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en met schriftelijk akkoord van Impact Styling Academy is beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst is voltooid of de tijd waarvoor de Overeenkomst is aangegaan is verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, voor zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door Impact Styling Academy verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst is beëindigd.
 5. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens Impact Styling Academy verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van zulks is in ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onder andere maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Impact Styling Academy hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 6. Kosten verband houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Impact Styling Academy zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Impact Styling Academy staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Impact Styling Academy staat ervoor in dat alle informatie benodigd voor de deelname aan de betreffende Dienst tijdig, dan wel uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de Dienst aan Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. De Overeenkomst op basis waarvan Impact Styling Academy de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening.
 4. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Impact Styling Academy aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Impact Styling Academy heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is Impact Styling Academy niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Impact Styling Academy, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. Impact Styling Academy is gerechtigd om voor de uitvoering van de Dienst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de opdracht. Nimmer is Impact Styling Academy in voorgaand geval aansprakelijk voor het bijstellen van de planning of inhoud van de Dienst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Impact Styling Academy of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Impact Styling Academy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Coachingsessie en/of oefendagen

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Impact Styling Academy coaching en/of een oefendag verzorgen voor Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt voor aanvang van de Dienst een overzicht met mogelijke oefendagen, die zelf ingepland kan worden.
 2. De coachingsessie en/of oefendag vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van Impact Styling Academy. Indien de coachingsessie en/of oefendag plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingsessie en/of oefendag niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. Impact Styling Academy is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingsessie en/of oefendag.
 3. De coachingsessie en/of oefendag kan ook via het platform van Impact Styling Academy plaatsvinden of via een andere geschikte offline weg.
 4. De inhoud van de door Impact Styling Academy aangeboden coachingsessie en/of oefendag en de gedurende de coachingsessie en/of oefendag verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Impact Styling Academy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie en/of oefendag wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 5. Opdrachtgever zal Impact Styling Academy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingsessie en/of oefendag alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Impact Styling Academy is gerechtigd de coachingsessie en/of oefendag te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Impact Styling Academy om de coachingsessie en/of oefendag te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coachingsessie en/of oefendag. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Impact Styling Academy gerechtigd de coachingsessie en/of oefendag in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.
 7. Bij ziekte of verhindering van een docent, zal Impact Styling Academy trachten gelijkwaardige vervanging te vinden. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal Impact Styling Academy alternatieve data voorstellen.

Artikel 11 – Onderwijsmateriaal

 1. Impact Styling Academy stelt het Onderwijsmateriaal benodigd voor de deelname aan de opleiding tijdig, dan wel uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de opleiding aan Deelnemer ter beschikking, tenzij Deelnemer nog niet aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Alle door Impact Styling Academy gehanteerde levertermijnen worden naar beste kunnen vastgesteld op basis van de gegevens waarvan Deelnemer Impact Styling Academy heeft voorzien ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor eventuele overschrijdingen van de levertijden.

 

Artikel 12 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Impact Styling Academy verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens (waaronder het aantal Deelnemers met volledige namen, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor aanvang van de Opdracht en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Impact Styling Academy niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Impact Styling Academy is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Impact Styling Academyverantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Impact Styling Academy voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Impact Styling Academy kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Impact Styling Academy gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer is verplicht alle (ingeplande) bijeenkomsten bij te wonen. Indien Deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Deelnemer dit voor aanvang van de betreffende dag onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken. In het kader van de opleiding worden 3 maal per week bijeenkomsten georganiseerd. Deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten, alsmede thuis de Online modules te volgen.

Artikel 13 – Inhoud van de Dienst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, is de inhoud hiervan niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Impact Styling Academy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Het resultaat van de Dienst is te allen tijde afhankelijk van de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk is opgegeven of anderszins enige voorbereiding is vereist, dienen Deelnemers dit voor aanvang te hebben voltooid.
 3. Indien Deelnemer verplicht is de zelf zorg te dragen voor bepaalde zaken in het kader van de Dienst (boeken, laptop, bedrijfskleding etc.), zal Impact Styling Academy Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. Deelnemer zal Impact Styling Academy schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de Dienst alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Impact Styling Academy. Indien dit niet of niet tijdig gedaan wordt, kan Impact Styling Academy extra kosten in rekening brengen of verder gevolgen hebben voor de rechten waar Deelnemer op grond van de Overeenkomst aanspraak op maakt. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. In geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden of enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag c.q. bijeenkomst mist.
 6. Indien Deelnemer meer dan 15 minuten later verschijnt dan de overeengekomen aanvangstijd van een bijeenkomst, is Impact Styling Academy (dan wel de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indien deelname naar opvatting van Impact Styling Academy de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het niet kunnen deelnemen, komen in dergelijk geval voor rekening en risico van de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen.
 7. Impact Styling Academy heeft het recht om Deelnemers, die vanwege storend gedrag of andere hinderlijke activiteiten het verloop van de Dienst voor zichzelf of andere Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen dan wel van verdere deelname uit te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
 8. Indien een Deelnemer een online module of een deel hiervan niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben voor succesvol voltooien van de Dienst en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat Deelnemer de Dienst in zijn geheel niet kan afronden. Indien Deelnemer een verplichte online module eenmalig niet, niet op tijd of niet succesvol afrondt, heeft dit geen verdere consequenties. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de module binnen de gestelde tijd te doorlopen. Indien Deelnemer herhaaldelijk een online module niet, niet tijdig of niet succesvol afrondt en daarmee het leerproces van medestudenten vertraagd, vindt een overleg tussen Impact Styling Academy en Deelnemer plaats teneinde de voortgang van de Dienst te bespreken.

 

Artikel 14 – Examen en/of keuring

 1. Per module en/of opleiding wordt aangegeven of er voor de betreffende Dienst een examen afgenomen wordt. De wijze van dit examen wordt voor aanvang van de Dienst bekend gemaakt. Het examen vormt een verplicht onderdeel van de Dienst en zit in de prijs van de opleiding inbegrepen.
 2. Indien een Dienst dient te worden afgesloten met een examen of keuring, dient Deelnemer altijd in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen indien vereist. Zonder geldig identiteitsbewijs kan het voorkomen dat Deelnemer het examen of de keuring niet kan afleggen. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van de betreffende Deelnemer.
 3. Bij het afleggen van een examen of keuring is Deelnemer altijd gehouden minimaal 15 minuten van tevoren aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie. Indien Deelnemer niet op tijd verschijnt voor een examen of keuring, kan het voorkomen dat Deelnemer de deelname wordt ontzegd. Alle gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van Deelnemer.
 4. Het door Impact Styling Academy in het kader van de Opdracht gehanteerde prijzen zijn te allen tijde exclusief de kosten verbonden aan het afleggen van een examen en/of keuring.
 5. Indien voor alle onderdelen van het examen een voldoende resultaat is behaald zal de Deelnemer een certificaat ontvangen. Deze kwalificatie is ter beoordeling aan Impact Styling Academy. Indien voor één of meerdere onderdelen geen voldoende resultaat is behaald kan er eenmalig kosteloos herexamen afgenomen worden.

 

Artikel 15 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Impact Styling Academy is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 16 – Levering Producten

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Impact Styling Academy of er door andere omstandigheden buiten de macht van Impact Styling Academy enige vertraging ontstaat, heeft Impact Styling Academy recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Impact Styling Academy schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Impact Styling Academy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Impact Styling Academy of een externe vervoerder is Impact Styling Academy, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Impact Styling Academy gegevens behoeft van Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Opdrachtgever alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Impact Styling Academy ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Impact Styling Academy een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. Impact Styling Academy is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Impact Styling Academy is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Impact Styling Academy behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 17 – Verpakking en transport Producten

 1. Impact Styling Academy verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.
 3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 18 – Onderzoek, reclamaties Producten

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Impact Styling Academy erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Opdrachtgever.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Impact Styling Academy te worden gemeld op info@impactstylingacademy.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, is Opdrachtgever zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Opdrachtgever gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Styling Academy op de wijze zoals door Impact Styling Academy aangegeven.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Impact Styling Academy, conform de retour instructies van Impact Styling Academy. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 6. Impact Styling Academy is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Impact Styling Academy te wijten is, zal Impact Styling Academy na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Impact Styling Academy.

Artikel 19 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. De opleidingen zijn niet vrijgesteld van btw. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten en Diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De vergoeding voor de Dienst is inclusief kosten voor Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventuele kosten in verband met aanvullende workshops, bijeenkomsten en aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, alsmede de kosten van examens.
 3. Alle door Impact Styling Academy verstrekte zaken met betrekking tot Onderwijsmateriaal blijven eigendom van Impact Styling Academy totdat Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Impact Styling Academy gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 4. Impact Styling Academy voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans alvorens de aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training, tenzij anders overeengekomen. Indien een nadere termijn voor betaling is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de Dienst. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Impact Styling Academy.
 5. Betaling van Producten dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode. Opdrachtgever dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Impact Styling Academy. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Impact Styling Academy een andere betalingstermijn overeenkomen.
 6. Impact Styling Academy behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Impact Styling Academy is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Indien een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever is overeengekomen, is Impact Styling Academy gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 12. Impact Styling Academy heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Impact Styling Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Impact Styling Academy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 13. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Impact Styling Academy het recht Opdrachtgever de toelating tot de Dienst te weigeren, dit onverminderd het recht alsnog gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

Artikel 20 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan diens verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Impact Styling Academy zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Impact Styling Academy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Eigendomsvoorbehoud Producten

 1. Alle door Impact Styling Academy geleverde zaken, blijven eigendom van Impact Styling Academy totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Impact Styling Academy gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Impact Styling Academy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Impact Styling Academy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Impact Styling Academy of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Impact Styling Academy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Impact Styling Academy heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Impact Styling Academy. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Impact Styling Academy zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Impact Styling Academy worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 22 – Garantie Producten

Impact Styling Academy staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Impact Styling Academy.

Artikel 23 – Risico overgang Producten

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Impact Styling Academy verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Bij de uitvoering van de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Impact Styling Academy gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Impact Styling Academy de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Impact Styling Academy verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Impact Styling Academy tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Impact Styling Academy op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 25 – Opschorting en ontbinding

 1. Impact Styling Academy heeft het recht om Deelnemer de toegang tot het onderwijs te ontzeggen dan wel het Onderwijsmateriaal onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Impact Styling Academy gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Impact Styling Academy is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Impact Styling Academy is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Impact Styling Academy te vergoeden voor elk financieel verlies dat Impact Styling Academy lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 26 – Overmacht

 1. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Impact Styling Academy wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Impact Styling Academy, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Impact Styling Academy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Impact Styling Academy of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Impact Styling Academy buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Impact Styling Academy is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 27 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Impact Styling Academy alleen geacht te bestaan indien Impact Styling Academy dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien het verrichten van diensten door Impact Styling Academy leidt tot aansprakelijkheid van Impact Styling Academy, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Impact Styling Academy. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. Voor personen- of letselschade is de aansprakelijkheid van Impact Styling Academy verder beperkt tot maximaal het door de verzekering uit te keren bedrag per gebeurtenis, per jaar vermeerderd met het bedrag van het ten laste van Impact Styling Academy komende eigen risico. Een en ander behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Impact Styling Academy.
 4. Impact Styling Academy sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Impact Styling Academy geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Impact Styling Academy.
 6. Enige door Impact Styling Academy opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Impact Styling Academy.
 7. Het succesvol afronden van de opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het met succes afronden van de opleiding. Op Impact Styling Academy rust een inspanningsverbintenis om Deelnemer naar beste kunnen te begeleiden binnen het kader van de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid voor schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met succes afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Een en ander behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Impact Styling Academy. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 8. Het succesvol afronden van de opleiding danwel het doorlopen van de coachingstrajecten geef geen garantie voor een succesvol bedrijf. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een succesvolle onderneming. Er wordt geen enkele garantie gegeven over het eindresultaat.
 9. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 10. Impact Styling Academy is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Impact Styling Academy levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 11. Impact Styling Academy staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Impact Styling Academy verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Impact Styling Academy vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Impact Styling Academy binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Impact Styling Academy.

Artikel 28 – Geheimhouding

Impact Styling Academy en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Impact Styling Academy bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Impact Styling Academy is verkregen.

 

Artikel 29 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Impact Styling Academy waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle presentaties, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Impact Styling Academy en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Impact Styling Academy rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Styling Academy. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Impact Styling Academy opgeleverde zaken, dient Impact Styling Academy expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Impact Styling Academy rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voor doet.

Artikel 30 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Impact Styling Academy verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Impact Styling Academy zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, alsmede de tijdige aanwezigheid van Deelnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door haar ingeschakelde of onder haar werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Impact Styling Academy verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen, cursussen of ander onderwijs in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.

 

Artikel 31 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Impact Styling Academy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@impactstylingacademy.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Impact Styling Academy de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Impact Styling Academy zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 32 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Impact Styling Academy en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Impact Styling Academy heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Impact Styling Academy en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Huizen, 12 januari 2021

General terms and conditions Stylingtoolbox & Impact Styling Academy

Ms. M. Bilderbeek trading under the name Stylingtoolbox and Impact Styling Academy (hereinafter: Impact Styling Academy) is registered with the Chamber of Commerce under number 75896230 and is located at Energieweg 8 (1271ED) in Huizen.

Article 1 – Definitions

In these general conditions the following terms have the following meanings, unless explicitly stated otherwise.
Offer: any offer or quotation to Principal to provide Services by Impact Styling Academy.
Company: the natural or legal person acting in the exercise of profession or business.
Consumer: the natural person not acting in the exercise of his profession or business.
Participant: the natural person who attends the education, training, course, inspection or examination on his own initiative or is registered by Principal being a Company.
Services: the service provided by Impact Styling Academy is the provision of (online and offline) education/study/training/course, workshop or other training activity related to color analysis, make-up and clothing analysis and related topics such as closet cleaning, wardrobe management etc.
Service Provider: offering services to the Client.
Educational Materials: the materials related to the Assignment such as course, lesson or instructional materials in any form whatsoever, provided prior to, during or after the relevant training.
Principal: the natural or legal person acting in the exercise of profession or business who has appointed Impact Styling Academy, has granted projects to Impact Styling Academy for Services performed by Impact Styling Academy or to whom Impact Styling Academy has made a proposal under an Agreement.
Agreement: any Agreement and other obligations between Client and Impact Styling Academy, as well as proposals by Impact Styling Academy for Services provided by Impact Styling Academy to Client and accepted by Client and accepted and performed by Impact Styling Academy as well as the contract of sale (at a distance) that extends to the sale and delivery of Products purchased by Client from Impact Styling Academy.
Products: The Products offered by Impact Styling Academy are color fans, collar sets, styling materials, color cloth sets and related educational materials as well as other supplies (not being Educational Materials).
Article 2 – Applicability

These general conditions apply to every Impact Styling Academy offer, every Agreement between Impact Styling Academy and Principal and every service offered by Impact Styling Academy.
Before an agreement is concluded, Principal will be provided with these general conditions. If this is not reasonably possible, Impact Styling Academy will indicate to Client how Client can view the general terms and conditions.
Deviation from these general conditions is not possible. In exceptional situations the general terms and conditions can be deviated from insofar as this has been explicitly agreed in writing with Impact Styling Academy.
These general terms and conditions also apply to additional, modified and follow-up assignments from Principal.
Client’s general terms and conditions are excluded.
If one or more provisions of these general conditions are partially or entirely void or destroyed, the other provisions of these general conditions will remain in force, and the void / destroyed provision(s) will be replaced by a provision with the same scope as the original provision.
Uncertainties about the content, explanation or situations that are not regulated in these general terms and conditions shall be assessed and explained in the spirit of these general terms and conditions.
The applicability of articles 7:404 and 7:407 paragraph 2 of the Dutch Civil Code is explicitly excluded.
Where reference is made in these general terms and conditions to he/she/it, this should also be construed as a reference to he/she/it, if and insofar as applicable.

Article 3 – The Services Offer

All offers made by Impact Styling Academy are without obligation, unless expressly stated otherwise in writing. If the Offer is limited or valid under specific conditions, this will be explicitly stated in the Offer.

Impact Styling Academy is only bound to an Offer if it is confirmed by Principal in writing. Nevertheless, Impact Styling Academy has the right to refuse an Agreement with a (potential) Client for a valid reason for Impact Styling Academy.

The offer contains a description of the Services offered. The description is sufficiently specified so that Client is able to make a proper assessment of the offer. Any details in the offer are only indicative and cannot be a ground for any compensation or dissolution of the agreement. The Offer shall in any case state:

The manner of execution of the Agreement;

The starting date of the training course;

The conditions under which the training course may not take place;

Any entry requirements for the training course;

The price of the training course;

The method of payment for the training;

The duration of the training.

Offers or quotations do not automatically apply to follow-up assignments.

Delivery times in Impact Styling Academy’s offer are in principle indicative and if exceeded do not entitle Client to dissolution or damages, unless expressly agreed otherwise.

Article 4 – Product offer

All offers made by Impact Styling Academy are without obligation, unless expressly stated otherwise in writing. If the offer is limited or valid under specific conditions, this will be explicitly mentioned in the offer. An offer is not valid until it is in writing.

The offer made by Impact Styling Academy is without engagement. Impact Styling Academy is only bound to the offer if the acceptance is confirmed by the Principal in writing within 30 days, or if the Principal has already paid the amount due. Nevertheless, Impact Styling Academy has the right to refuse an agreement with a potential Principal for a good reason.

The Offer contains an accurate description of the Product offered with corresponding prices. The description is detailed enough to allow Principal to make a proper assessment of the Offer. Obvious mistakes or errors in the Offer cannot bind Impact Styling Academy. Any images and specific data in the Offer are only an indication and cannot be a ground for any compensation or dissolution of the Agreement (at a distance). Impact Styling Academy cannot guarantee that the colors in the image exactly match the real colors of the Product.

Delivery times and Deadlines mentioned in Impact Styling Academy’s Offer are indicative and if exceeded do not entitle the Client to rescind or compensate, unless expressly agreed otherwise.

A composite quotation does not oblige Impact Styling Academy to deliver part of the goods included in the offer or Proposal at part of the quoted price.

If and insofar as there is an offer, this does not automatically apply to repeat orders. Offers are only valid until stock lasts, and according to the ‘on’-principle.

Shopping Cart