Termos e condições

Algemene Voorwaarden Stylingtoolbox & Impact Styling Academy

Mevrouw M. Bilderbeek handelend onder de naam Stylingtoolbox en Impact Styling Academy (hierna: Impact Styling Academy) é ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder numero 75896230 en is gevestigd aan Energieweg 8 (1271ED) te Huizen.

Artigo 1 – Begrippen

 1. Nestes termos e condições gerais, os seguintes termos são utilizados no seguinte significado, salvo indicação explícita em contrário.
 2. Oferta: Esta é a oferta de um Opdrachtgever para os mais avançados de Diensten por Impact Styling Academy.
 3. Companhia: de natuurlijke of rechtsoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consumidor: a pessoa natural não tem mão no uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 5. Deelnemer: de pessoa natural die de opleiding, training, cursus, keuring do het examen bijwoont op eigen initiatief of is aangemeld door Opdrachtgever zijnde een Bedrijf.
 6. Serviços: De acordo com o impacto da Impact Styling Academy, é a versão mais recente (online e offline) que oferece/estudo/treinamento/curso, oficina de outras atividades escolares, com treinamento para kleuranalyses, visagie en kledinganalyses e outros cursos de zoals kastopruimen, garderobemanagement etc.
 7. Dienstverlener: diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
 8. Onderwijmateriais: de met de Opdracht gerelateerde materialen zoals cursus-, les- of Instructioniemateriaal in welke vorm dan ook, verstrekt voorafgaand, tijdens of na afloop van de betreffende opleiding.
 9. Cliente: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Impact Styling Academy no início, projetar aan Impact Styling Academy no início de sua jornada Impact Styling Academy worden uitgevoerd of waaraan Impact Styling Academy e em voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 10. Acordo: elke Overeenkomst e outros verplichtingen tussen Opdrachtgever na Impact Styling Academy, também para a Impact Styling Academy para a Impact Styling Academy para a Impact Styling Academy aan Opdrachtgever worden verstrekt na porta Opdrachtgever worden aanvaard e zijn geaccepteerd na porta Impact Styling Academy também na Koopovereenkomst (op. ) o caminho para a frente e para a alavanca de produtos da porta Opdrachtgever gekocht para a Impact Styling Academy.
 11. Produtos: Os produtos da porta Impact Styling Academy são escritos em kleurenwaaiers, kragensets, stylingmaterialen, kleurdoekensets e aanverwante onderwijsmiddelen também overige benodigdheden (net zijnde Onderwijsmateriaal).

Artigo 2 - Aplicabilidade

 1. Você pode encontrar alguns de seus passos no elk Aanbod de Impact Styling Academy, você também pode encontrar Impact Styling Academy em Opdrachtgever e outros na porta do Impact Styling Academy.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Impact Styling Academy aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene Vorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden é niet mogelijk. Em situações usuais, você pode usar a linguagem para mudar a partir de agora ou de acordo com a definição e definição explícitas da Impact Styling Academy.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op anvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Todas as informações do Opdrachtgever serão distribuídas.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele empalidecer.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situações die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheiid de artikelen 7:404 BW e 7:407 lid 2 BW é explícito em seu espaço.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevêns te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artigo 3 – Het Aanbod Diensten

 1. Todas as portas Impact Styling Academy são feitas para você, mas também estão disponíveis. Indien het Aanbod beperkt de onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Impact Styling Academy está pronto para ser usado em Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Impact Styling Academy é muito procurado por (potencialidades) Opdrachtgever om een ​​para Impact Styling Academy, que também pode ser usado.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving é voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat é om een ​​goede beordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn para enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Het Aanbod vermeldt em ieder geval:
 4. O wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
 5. A data inicial da operação;
 6. De voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
 7. Eventuele toelatingseisen antes de opleiding;
 8. Os preços da operação;
 9. O wijze van betaling van de opleiding;
 10. De duur van de opleiding.
 11. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 12. Oplevertijden in het aanbod van Impact Styling Academy está em primeiro lugar indicado em geven Opdrachtgever com overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artigo 4 – Produtos Aanbod

 1. Todas as portas Impact Styling Academy são feitas para você, mas também estão disponíveis. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod é eerst sprake als deze schriftelijk é vastgelegd.
 2. A porta da Impact Styling Academy, criada por Aanbod, é vrijblijvend. Impact Styling Academy está pronto para ser usado em uma porta de entrada independente Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dias dagen wordt bevestigd, de doordat Opdrachtgever het verschuldigde bedrag heeft heeft voldaan. Niettemin heeft Impact Styling Academy ele recheou o Overeenkomst com potencial de Opdrachtgever ou para Impact Styling Academy, que também pode ser usado.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Produto com grandes prêmios. De beschrijving é dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een ​​goede beoordeling van het Aanbod te maken. Você pode ver os resultados da primeira vez na Academia de Estilo Impacto da Aanbod. Eventualmente afbeeldingen em gegevens específicos no Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn para enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Impact Styling Academy pode ter certeza de que você precisa saber sobre os detalhes exatos do produto.
 4. Levertijden en Termijnen vermeld in the Aanbod van Impact Styling Academy tem indicações em geven de Opdrachtgever com overschrijding em geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. O mesmo conceito de Prijsopgave Verplicht Impact Styling Academy não pode ser alavancado de uma vez por todas em Aanbod begrepen zaken tegen een deel van of Opgegeven Prijs.
 6. Indien en for zover sprake é sempre um geldt dit niet automatisch para bestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artigo 5 – Totstandkoming van de Overeenkomst tav Diensten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod cq Overeenkomst van Impact Styling Academy elevou uma porta een ondertekend exemplaar (ingressando de origem) aan Impact Styling Academy o retornou, dan bem explícito em ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod por e- correspondência. De Overeenkomst kan tot tot stand komen op het moment da Opdrachtgever een Aanbod van Impact Styling Academy de um lado para o outro da porta de entrada para o site da Impact Styling Academy.
 2. Impact Styling Academy chegou ao fim de Overeenkomst até 5 dias de semana para um dia de betreffende Dienst indie het porta Impact Styling Academy você pode ter um mínimo de Deelnemers não é behaald. Impact Styling Academy zal em een ​​dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Opdrachtgever hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.
 3. Om de kwaliteit te waarborgen é aan elke Dienst een maximum aantal Deelnemers verbonden. Plaatsing for een Dienst geschiedt op volgorde van binnenkomst van aanmelding, waarbij de datum van ontvangst bepalend is. Sobrescrever-se no máximo de Aantal Deelnemers worden nieuwe inschrijvingen op de wachtlijst geplaatst. Deelnemers krijgen hiervan bericht.
 4. Impact Styling Academy é niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs teve kunnen verwachten de heeft moeten begrijpen de behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing de verschrijving bevat. Aan deze vergissing de verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 5. Indien of Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, é elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk para nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 6. No momento, a Impact Styling Academy pode ser usada como uma alavanca de Opdrachtgever, a partir de Opdrachtgever, que também pode ser encontrada em Overeenkomst. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld in het Aanbod.
 7. Em geval van korte webinars en/of korte cursussen geldt het volgende: Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. A partir de 14 anos de idade, o Impact Styling Academy foi desenvolvido com o uso de palhetas de Opdrachtgever para obter o melhor desempenho com os membros da Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 8. Em geval van herroeping van een duurzame opleiding, wordt aangesloten bij artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artigo 6 – Totstandkoming van de Overeenkomst tav Producten

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Impact Styling Academy anda aanvaard door het betreffende O produto está disponível através do site da Impact Styling Academy.
 2. Você também pode acessar a Impact Styling Academy através do site.
 3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst sluiten with Impact Styling Academy, zal Impact Styling Academy de Overeenkomst com Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien of aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod é Impact Styling Academy daaraan niet gebonden.
 5. Het herroepingsrecht é uitgesloten para Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Indien herroeping van toepassing é, zal Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Zij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in mate die nodig is om de aard, de kenmerken en of work van het Product vasta te stellen. Direto para receber o produto de sua preferência.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst tav Diensten (zijnde opleiding)

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan para duur van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever também Impact Styling Academy kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de outra parte schriftelijk in gebreke é gesteld em haar een redelijke termijn é gegeven tot nakoming van haar verplichtingen em zij alsnog verzuimt haar verplichtingen também em zij alsnog verzuimt haar verplichtingen corrija na te komen. Hieronder worden tevens verstaan ​​de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen de Opdrachtgever onverlet para zover Impact Styling Academy dez tijde van de ontbinding palhetas werkzaamheden heeft verricht de prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Opdrachtgever também Impact Styling Academy kan de overeenkomst zonder nadere geheel de gedeeltelijk schriftelijk conheceu onmiddellijke opzeggen ingeval een der partijen insurséance van betaling verkeert, faillissement é aangevraagd de betreffende onde rneming eindigt porta liquidatie. Indien een sittie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Impact Styling Academy nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 8 – Anulando tav Diensten (zijnde opleiding)

 1. Voorafgaand aan de aanvang van de Dienst heeft Opdrachtgever zijnde een Consument te allen tijde het recht de Overeenkomst te anular. Em geral, você pode ler sobre o Overeenkomst e é Opdrachtgever de tot e daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Impact Styling Academy. Voor Opdrachtgever zijnde een Bedrijf geldt dat anulando de Dienst enkel tot 3 weken voorafgaand aan de startdatum kosteloos kan geschieden. Bij anular binnen 3 weken voorafgaand aan de Dienst is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf een vergeeding verschuldigd for het geleden verlies, de gederfde winst en de gemaakte kosten, berekend op ….% van de overeengekomen prijs também de kosten de material.
 2. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst wenst the annuleren, kan dit enkel geschieden door schriftelijke kennisgeving aan Impact Styling Academy. Além disso, a data de início da Dienst wordt de data gehanteerd na porta Impact Styling Academy conheceu Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. A maior parte do tempo de sucesso do ano passado, foi o momento mais importante do ano passado sobre a Impact Styling Academy.
 3. De toepasselijkheid van art. 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek é explícito para o Opdrachtgever zijnde een Bedrijf. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft het recht om de Dienst te allen tijde tussentijds te beëindigen. Mais do que isso, a Impact Styling Academy oferece uma grande variedade de estilos de vida. Mais informações sobre as palavras encontradas na porta de palhetas Impact Styling Academy verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en the grond waarop de Overeenkomst is beëindigd. Impact Styling Academy é criado para gerar materiais e materiais de acordo com a Opdrachtgever.
 4. Voor aanvang van de Dienst, dient Opdrachtgever een voorschot de eerste termijnbetaling te voldoen. Reeds betaalde gelden worden bij tussentijdse beëindiging in beginel niet gerestitueerd, tenzij de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen van Opdrachtgever en com o conhecimento escrito de Impact Styling Academy é beëindigd. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt voordat de Dienst é voltooid de tijd waarvoor de Overeenkomst é aangegaan é verstreken, zullen de nog openstaande kosten van de Dienst, para zover deze niet reeds onder het voorschot worden gedekt, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Mais uma palavra de bepaling hiervan onde meer rekening gehouden com os reeds door Impact Styling Academy verrichte werkzaamheden, o voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft genoten en de grond waarop de Overeenkomst é beëindigd.
 5. Onverminderd het voorgaande lid is Opdrachtgever de volledige kosten van de Dienst jegens Impact Styling Academy verschuldigd indien het einde van de Overeenkomst aan Opdrachtgever is toe te rekenen e betaling van de volledige kosten gelet op de omstandigheden van het geval redelijk is. Van Zulks está em ieder geval sprake indien Opdrachtgever uit eigen beweging met de Dienst stopt wegens onde outros maar niet beperkt tot: verminderde motivatie, gebrek aan tijd, het vinden van een andere baan, het starten met een andere opleiding, dan wel enige andere reden waarvoor Opdrachtgever zelf de Overeenkomst tussentijds beëindigt en Impact Styling Academy hiervan redelijkerwijs geen verwijt valt te maken.
 6. Kosten verb houdend met reeds aan Opdrachtgever geleverd of anderszins ter beschikking gesteld Onderwijsmateriaal komen nimmer voor restitutie in aanmerking en worden bij het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artigo 9 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Impact Styling Academy zal zich inspannen om de overeengekomen dienst com o grootst mogelijke zorgvuldigheiid uit the zoals voeren van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Impact Styling Academy está disponível para profissionais e profissionais da área. Todas as palavras uitgevoerd op base van een inspanningsverbintenis, tenzij explícito en schriftelijk een resultat é overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Impact Styling Academy staat ervoor em todas as informações válidas para o nome do proprietário para o título, dan bem uiterlijk 2 dagen para aanvang van de Dienst aan Opdrachtgever wordt verstrekt, tenzij Opdrachtgever nog niet um zijn de haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. O Overeenkomst é baseado na Impact Styling Academy de Diensten uitvoert, é a base para omvang e reikwijdte de dienstverlening.
 4. De porta Opdrachtgever verstrekte informações em gegevens zijn de base waarop de porta Impact Styling Academy aangeboden diensten em zijzen gebaseerd prijzen. Impact Styling Academy heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 5. O estilo de vida de Diensten é a Impact Styling Academy, que contém todas as palavras de aanwijzingen de Opdrachtgever ou o volgen indian daardoor de inhoud de omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien of aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren for Impact Styling Academy, é Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op base de uma nova oferta.
 6. Impact Styling Academy é criado para o seu estilo de vida, naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. De uitvoering van de Diensten é gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoering van de opdracht. Nimmer é a Impact Styling Academy em seu projeto de planejamento de inhoud van de Dienst.
 8. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formatat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig é ontvangen door Impact Styling Academy of er door Além disso, bem como o reconhecimento em risco de oportunidade, o salto é de grande impacto Impact Styling Academy pode ser aberto e renovado por meio de (op)leveringstermijn. Todos os schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen para rekening en risico van Opdrachtgever.

Artigo 10 – Coachingsessie en/of ofendagen

 1. Indien hiertoe opdracht é gegeven kan Impact Styling Academy coaching e/ou de uma maneira eficaz para Opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt para aanvang van de Dienst een overzicht com mogelijke ofefendagen, die zelf ingepland kan worden.
 2. De coachingsessie en/ofendag vindt plaats op local de Opdrachtgever de op een nader te bepalen local de Impact Styling Academy. Indien de coachingsessie en/ofendag plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, é Opdrachtgever verplicht em que o treinador de coaching é muito fácil de encontrar. Indien e coachingsessie en/of ofend kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan for rekening en risico van Opdrachtgever. Impact Styling Academy tem instruções gerenciadas que podem ser encontradas em todos os locais de geschiktheid e daar aanwezige, facilitando o acesso de coachingsessie en/ofefendag.
 3. O coachingsessie en/of pode ser visto através da plataforma da Impact Styling Academy através de outros aplicativos offline weg.
 4. De acordo com a Impact Styling Academy aangeboden coachingsessie en/of ofendage e genurende de coachingsessie en/of oefendag verleende adviezen zijn niet bindend en slechts advisorend van aard, doch zal Impact Styling Academy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingsessie en/of oefendag wordt por zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever também de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
 5. Opdrachtgever zal Impact Styling Academy schriftelijk voorafgaand aanvang van de coachingsessie en/of ofendig alle onstandigheden melden van belang zijn of kunnen zijn with inbegrip van enige punten en prioriten waarvoor Opdrachtgever andandcht wenst.
 6. Impact Styling Academy é responsável pela formação de coachingsessie en/ofendag te anularen of the verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Esta é a melhor solução para a Impact Styling Academy, que oferece treinamentos e avaliações. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar mouse recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een outro datum deelnemen aan coachingsessie en/of oefendag. Partijen zullen hierover em overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, é Impact Styling Academy gerado de coachingsessie en/of oefendag in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig com Opdrachtgever worden overlegd.
 7. Mais informações sobre como verhindering van een docente, zal Impact Styling Academy trachten gelijkwaardige vervanging te vinden. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal Impact Styling Academy dados alternativos para tellen.

Artigo 11 – Onderwijsmateriaal

 1. Impact Styling Academy recebeu o nome de usuário do nome do proprietário, bem como 2 dias antes de escolher um Deelnemer para obter o título, não há nenhum tipo de teste de conversão.
 2. Todas as portas Impact Styling Academy podem ser usadas para obter as melhores informações sobre a base de todos os membros da Academia de Impacto Styling da empresa durante dez anos de Overeenkomst. Impact Styling Academy não é uma necessidade para a eventualidade de uma mudança de nível.

 

Artigo 12 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever é verplicht todas as portas Impact Styling Academy verzochte informatie também bijlagen relevante e aanverwante informatie en gegevens (waaronder het antal Deelnemers met volledige name, geboortedatum en geboorteplaats) tijdig en/of voor van de Opdracht en de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Agora você pode usar o Impact Styling Academy, que não está em estado de volledige uitvoering van de Overeenkomst o realizador. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde for rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Impact Styling Academy não é verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controlren of om Opdrachtgever a atualização com acesso a todas as informações também deze in the loop van de tijd is veranderd, não é Impact Styling Academyverantwoordelijk voor de juistheid A porta de entrada de informações do Impact Styling Academy para o usuário é o mesmo que uma palavra derden verstrekt no kader van de Overeenkomst.
 3. Impact Styling Academy pode, indie dit nodig é para ser usado em overeenkomst, verzoeken ou aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Impact Styling Academy gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever cq Deelnemer é verplicht alle (ingeplande) bijeenkomsten bij te wonen. Indien Deelnemer om wat para reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Deelnemer dit para aanvang van of betreffende dag on opgave van gegronde redenen kenbaar te maken. Em het kader van de opleiding worden 3 maal por semana bijeenkomsten georganiseerd. O Deelnemer é muito ativo no que se refere ao nemen aan de bijeenkomsten, assim como aos módulos on-line do volgen.

Artigo 13 – Inhoud van de Dienst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opleiding, training en/of cursus enige adviezen of aanbevelingen worden gegeven, é de inhoud hiervan niet bindend en slechts advisorend van aard, doch zal Impact Styling Academy de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever bestlist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. O resultado de Dienst é o tijde afhankelijk de inzet van de individuele Deelnemer. Deelnemers worden geacht actief deel te nemen aan de Dienst. Indien huiswerk é opcional de anderszins e o voorbereiding é verdadeiro, mas os Deelnemers dit para aanvang te hebben voltooid.
 3. Indien Deelnemer verplicht é de zelf zorg te dragen para bepaalde zaken no kader van de Dienst (boeken, laptop, bedrijfskleding etc.), zal Impact Styling Academy Deelnemer hier tijdig van op de hoogte stellen.
 4. Deelnemer zal Impact Styling Academy schriftelijk voorafgaand um anvang van de Dienst alle omstandigheden melden van belang zijn de kunnen zijn com inbegrip de nige punten en prioriten waarvoor Deelnemer e aandacht wenst.
 5. Ingeval van ziekte of een verlate aanwezigheid van de Deelnemer dient de (verlate) afwezigheid zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt te worden aan Impact Styling Academy. Indie também não tem nenhuma palavra, você pode Impact Styling Academy extra para obter mais informações sobre o que você quer que seja. Ziekte of afwezigheid laat de betalingsverplichting van Deelnemer onverlet. Em geen geval heeft Deelnemer recht op restitutie van reeds betaalde gelden de enige vorm van schadevergoeding, indien zij tussentijds een lesdag cq bijeenkomst mist.
 6. Indien Deelnemer mais de 15 minutos mais tarde verschijnt e de overeengekomen aanvangstijd de een bijeenkomst, é Impact Styling Academy (e bem de betreffende docent) gerechtigd Deelnemer de toegang te ontzeggen, indeelname deelname pode optar por Impact Styling Academy de overige Deelnemers dermate zal verstoren. De gevolgen van het kunnen deelnemen, komen em dergelijk geval para rekening en risico de verlate Deelnemer, tenzij anders overeengekomen.
 7. Impact Styling Academy foi escolhido por Deelnemers, a vanwege storeand gedrag de outras atividades dificultam a versão de Dienst para outros Deelnemers belemmeren, de toegang te ontzeggen e também de verdere deelname it te sluiten. De gevolgen van een ontzegging of uitsluiting, komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
 8. Indien een Deelnemer een módulo online de een deel hiervan niet, nit tijdig of niet succesvol afrondt, kan dit gevolgen hebben para sucesso Voltoien van de Dienst en kan in het ergste geval tot gevolg hebben dat Deelnemer de Dienst in zijn geheel niet kan afronden. Indien Deelnemer een verplichte on-line módulo eenmalig niet, niet op tijd of niet succesvol afrondt, heeft dit geen greenre consequencias. Ele é de veranwoordelijkheid van deelnemer om de módulo binnen de gestelde tijd te doorlopen. Indien Deelnemer herhaaldelijk een on-line módulo niet, niet tijdig of niet sucesvol afrondt en daarmee het leerproces van medestudenten vertraagd, vindt een overleg tussen Impact Styling Academy e Deelnemer plaats teneinde de voortgang van de Dienst to bespreken.

 

Artigo 14 – Exame en/de keuring

 1. Por módulo en/de opleiding wordt aangegeven of er voor de betreffende Dienst een examn afgenomen wordt. De wijze van dit examen wordt para anvang van de Dienst bekend gemaakt. O exame é feito em todos os lugares de Dienst en zit in de prijs van of opleiding inbegrepen.
 2. Indien een Dienst dient te worden afgesloten een examn of keuring,dent Deelnemer altijd in thet bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen indien vereist. Você pode identificar que pode ser feito por Deelnemer no exame de verificação de sua integridade. Alle gevolgen hiervan komen para rekening en risico van de betreffende Deelnemer.
 3. Mais uma vez, um exame de verificação é feito a partir de 15 minutos de duração mínima de XNUMX minutos, você pode encontrar um local de overeengekomen. Indien Deelnemer não tem nenhuma versão para um exame de verificação, você pode fazer o Deelnemer de deelname wordt ontzegd. Alle gevolgen hiervan komen para rekening en risico van Deelnemer.
 4. A porta Impact Styling Academy em todas as opções de escolha, você pode obter a exclusividade de sua escolha de forma detalhada e também pode ser examinada e/ou avaliada.
 5. Indien para todos os pedidos de exame e o resultado final é realizado por Deelnemer e certificado ontvangen. Deze kwalificatie é o objetivo de uma Impact Styling Academy. Indien voor één de meerdere onderdelen geen voldoende resultaat is behaald kan er eenmalig kosteloos herexamen afgenomen worden.

 

Artigo 15 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, de op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden the vergoeden volgens. Impact Styling Academy não é apenas uma versão para o mundo, mas também pode ser usada para ouvir e para além Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artigo 16 – Alavancando Produtos

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Impact Styling Academy of er door além de omstandigheden construido por Impact Styling Academy enige verting ontstaat, o Impact Styling Academy é aberto e renovado por (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Escolha a Impact Styling Academy para aprender a usar o que há de melhor e mais rápido. Opdrachtgever heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 2. Opdrachtgever é verplicht de zaken af ​​te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 3. Indien of Opdrachtgever afname weigert of nalatig é atendido pela informação de instruções de instrução que não é necessária para alavancar, é a Impact Styling Academy que gerencie o zaken para obter o reconhecimento em risco de Opdrachtgever.
 4. Indien de Producten worden bezorgd door Impact Styling Academy de een externe vervoerder é Impact Styling Academy, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Impact Styling Academy é usado por Opdrachtgever em seu caminho para o Overeenkomst, mas não há nada de Opdrachtgever todos os que você precisa para ir para um Impact Styling Academy para melhorar o desempenho.
 6. Indien Impact Styling Academy é um termo indicativo para alavancar o lado esquerdo.
 7. Impact Styling Academy é criado de zaken em gedeelten te leven, tenzij hiervan bij Overeenkomst é afgeweken de aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Impact Styling Academy é criado para ajudar na fabricação.
 8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Impact Styling Academy deve ser feito para alavancar os estilos indianos mais modernos para o melhor do niet-betaling.

Artikel 17 – Embalagem e transporte de produtos

 1. Impact Styling Academy verbindt zich jegens Opdrachtgever om de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
 2. Salvo acordo em contrário por escrito, todas as entregas são feitas incluindo o imposto sobre o volume de negócios (IVA), incluindo embalagem e material de embalagem.
 3. Ele foi informado sobre o momento do anúncio no breve resumo do que foi recebido antes da embalagem em boas condições durante dez dias da viagem.

Artikel 18 – Onderzoek, reclamações Producten

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen de zij het Product behoudt. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt com Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever é verplicht te onderzoeken en zichzelf te informar op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het Product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Impact Styling Academy pode ser usado para obter o resultado final da porta do produto Opdrachtgever.
 3. Eventualmente, isso é feito com o uso de ferramentas de engenharia de impacto na Impact Styling Academy, com as palavras-chave em info@impactstylingacademy.nl. Opdrachtgever heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na alavancagem. Não há nenhum recurso de tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na alavancagem do worden gemeld. Este produto está disponível para a porta do produto onzorgvuldige omgang door Opdrachtgever zelf, é Opdrachtgever zelf aansprakelijk para o eventual waardevermindering do produto.
 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Além disso, você também pode fazer o retorno, e também usar o zulks uitsluited com as mudanças feitas no Impact Styling Academy e também na porta do Impact Styling Academy.
 5. Indien de Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal zij het Product toebehoren, for zover dat redelijkerwijs mogelijk é, em estado de origem e retornando a uma Impact Styling Academy, de acordo com as instruções de retorno da Impact Styling Academy. Direto para retorno para retorno ou retorno em risco de Opdrachtgever.
 6. Impact Styling Academy é criado para começar a usar echtheid em staat van de geretourneerde Producten para terugbetaling zal plaatsvinden.
 7. Terugbetalingen aan Opdrachtgever worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan iterlijk 30 dagen ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeeven rekeningnummer.
 8. Indien Opdrachtgever haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betallingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.
 9. Mais informações sobre o volledige Leverage, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, e também uma Impact Styling Academy que é, zal Impact Styling Academy na een verzoek daartoe van Opdrachtgever, het ontbrekende Product(en) nasturen e wel de resterende order anular. De ontvangstbevestiging van de Producten é hierbij leidend. Enige schade die door Opdrachtgever geleden é dez gevolge van de (afwijkende) omvang van de alavancagem, kan niet verhaald worden op Impact Styling Academy.

Artigo 19 – Prijzen em beta

 1. Alle prijzen zijn in beginel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. De opleidingen zijn niet vrijgesteld van btw. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten en Diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De acordo com o Dienst é incluído o material para Onderwijsmateriaal, doch exclusief eventualmente o conhecimento em verbo com oficinas anvullendes, bijeenkomsten e aan Deelnemer verstrekte zaken die niet van tevoren zijn overeengekomen, também de Kosten van exames.
 3. Todas as portas do Impact Styling Academy foram feitas com o objetivo de obter materiais da Impact Styling Academy e todas as opções de uso da Impact Styling Academy são feitas.
 4. Impact Styling Academy pode ser usado de acordo com o padrão de qualidade. Betaling geschiedt voorafgaand aan de aanvang van de Dienst, althans alvorens de aanvang van de betreffende opleiding, cursus of training, tenzij anders overeengekomen. Indien een nadere termijn para betaling is overeengekomen, bedraagt ​​de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, maar in ieder geval voorafgaand aan de start van de Dienst. Você pode obter informações sobre o número de registros de oportunidades, mas também para obter o número de referência de número de registro de impacto da Impact Styling Academy.
 5. Betaling van Producten dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin é gefactureerd através do método aangegeven. Opdrachtgever dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer em gegevens van Impact Styling Academy. Você pode participar de forma explícita e atualizada de acordo com a Impact Styling Academy e outras versões adicionais.
 6. Impact Styling Academy behoudt het recht een Deelnemer de toegang tot een Dienst te ontzeggen indien Opdrachtgever niet aan dieens betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 7. Opdrachtgever é o mais completo de Kosten van derden zoals examenbureaus, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Opdrachtgever kan geen rechten de verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 9. Impact Styling Academy é gerado por um prêmio de geldende e até mesmo por meio de uma verificação de acordo com o inflatietarieven de geldende. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indian en to zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 10. Indien e een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever é overeengekomen, é Impact Styling Academy gerado om de geldende prijzen e tarieven schriftelijk aan the passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
 11. Em geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie de verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling em todos os outros verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
 12. Impact Styling Academy tem a porta de Opdrachtgever que você pode usar em suas plataformas de outro lado, em uma loja de móveis, em uma loja de móveis aberta, em uma loja de roupas em uma loja de roupas. Impact Styling Academy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien of Opdrachtgever eenere volgorde for toerekening aanwijst. Impact Styling Academy você pode usar o flossing de hoofdsom weigeren, o estilo indiano e todas as noites de opengevallen em lopende rente também de kosten worden voldaan.
 13. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, heeft Impact Styling Academy tem o poder de toelating tot de Dienst te weigeren, também onverminderd het recht gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde bedrag te vorderen.

Artigo 20 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, e niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, é Opdrachtgever van rechtswege em verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen com een ​​termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst, om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die volgestelde termijns niet aan diplichting zij em verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Impact Styling Academy zonder nadere ingebreketelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit chegando para buitengerechtelijke incassokosten em 1 de julho de 2012.
 3. Indien Impact Styling Academy meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking para vergoeding. Ook de gemaakte integral gerechtelijke e executiekosten zijn para obter o Opdrachtgever.

Artigo 21 – Eigendomsvoorbehoud Producten

 1. Todas as portas da Impact Styling Academy são feitas, o nome da Impact Styling Academy tem todas as opções de escolha e todas as ferramentas da Impact Styling Academy são conhecidas.
 2. Opdrachtgever não é bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige outro wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig é overgegaan.
 3. Indien derden beslag leggen op de onde eigendomsvoorbehoud geleverde zaken e bem rechten daarop willen vestígio de doen gelden, é Opdrachtgever verplicht Impact Styling Academy zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Impact Styling Academy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke e niet herroepbare toestemming en machtiging aan Impact Styling Academy of door deze aan the wijzen derden om al die plaatsen the betreden waar de eigendommen van Impact Styling Academy zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Impact Styling Academy tem o preço da porta Opdrachtgever aangekochte Product(en), onde você tem a opção de compra mais recente da Impact Styling Academy. Nadat Opdrachtgever também é usado em todos os volumes da Impact Styling Academy, que é inspannen om de aangkochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, to takeen aan Opdrachtgever.
 6. Use o overige (gevolg) schade também o gevolg de onde você quer que aangekochte Producten komen para rekening em risco de Opdrachtgever e zal operste verzoek aan Impact Styling Academy worden vergoed door Opdrachtgever.

Artigo 22 – Garantia de Produto

Impact Styling Academy staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde Specifications, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Este geldt ook indiano de te levar zaken bestemd zijn para o gebruik in het buitenland em Opdrachtgever van dit gebruik dez tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk fundindo heeft gemaakt a uma Impact Styling Academy.

Artigo 23 – Risico overgang Producten

O risco dos verlies de produção de produtos é feito por Overeenkomst zijn, gaat over opdrachtgever zijnde een bedrijf the moment waarop de zaken het magazine of Impact Styling Academy verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Opdrachtgever indien de Producten in de macht van Opdrachtgever zijn verstrekt. Hiervan é o mais popular de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Opdrachtgever.

Artikel 24 – Privacy, gegevensverwerking e beveiliging

 1. Bij de uitvoering de Dienstverlening worden persoonsgegevens van Deelnemers verzameld. Impact Styling Academy gaat zorgvuldig om met de (persons)gegevens van de betreffende Deelnemers en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Impact Styling Academy de melhores informações.
 2. Opdrachtgever é uma versão completa para o estilo de trabalho dos homens com a criação de modelos e outros da Impact Styling Academy com palavras. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. Em kader vrijwaart Opdrachtgever Impact Styling Academy tegen elke (rechts)vordering welke verbo houdt conheceu deze gegevens of uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Impact Styling Academy op grond van de overeenkomst dient te beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk é.

 

Artigo 25 – Opschorting e ontbinding

 1. Impact Styling Academy foi escolhido por Deelnemer de toegang tot onderwijs te ontzeggen e wel het Onderwijsmateriaal onr zich the houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een para Impact Styling Academy foi criado para ser usado por outros profissionais em geval rechtvaardigt.
 2. Impact Styling Academy é o primeiro a ser usado por todos os lados, o que significa que você está aprendendo a usar a palavra em verzuim, mas é o que há de novo em todos os lugares. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Impact Styling Academy está em todos os tempos, mas também não é usado para o trabalho.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever para reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien é o resultado da Impact Styling Academy, que vem para o elk financieel verlies da Impact Styling Academy, que também está disponível para o público em geral.

Artigo 26 - Força maior

 1. Impact Styling Academy não é o que você quer que seja, de acordo com a situação de overmachtssituatie, ou seja, sobre o que há de novo em você.
 2. Mais de uma vez por Impact Styling Academy wordt em elk geval verstaan, maar não é beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Impact Styling Academy, (ii) ele não deve ter behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Impact Styling Academy zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storage van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliten, (vi) os clientes da Impact Styling Academy of door haar ingeschakelde advisors en (vii) as situações mais importantes são as da Impact Styling Academy, construídas com o envolvimento de todos os tipos de blijvend verhinderen.
 3. Em geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel de gedeeltelijk te ontbinden. Todas as gemas são enviadas por Overeenkomst zullen na porta geval Opdrachtgever worden betaald. Impact Styling Academy não é exatamente o que você quer que seja feito para eventualmente ver a porta e o caminho de volta.

 

Artikel 27 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Todos os resultados indianos são vastos no Overeenkomst, esta palavra, palavra e tecnologia da Impact Styling Academy, todos os melhores resultados da Impact Styling Academy, foram obtidos por meio de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beeft beeft.
 2. Indien het verrichten van diensten door Impact Styling Academy leidt tot aansprakelijkheid van Impact Styling Academy, é a ansprakelijkheid beperkt tot alle bedrag dat no kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg é um dos membros de um grupo de roekeloosheid desenvolvido pela Impact Styling Academy. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking de voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 3. A pessoa de Letselschade é de aansprakelijkheiid da Impact Styling Academy para obter o máximo de sua porta de verzekering com sua roupa de cama keren por gebeurtenis, por ter visto a cama de Impact Styling Academy com seu próprio risco. Além disso, você também pode participar de uma opção de roekeloosheid da Impact Styling Academy.
 4. Impact Styling Academy é uma boa opção para todos os gostos. Impact Styling Academy não é usado para gevolgschade, indireto schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade e immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy para todos os aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde é geleverd en mede melhor uit door Impact Styling Academy geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan anantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door por parte da Impact Styling Academy.
 6. Enige door Impact Styling Academy oferece consultoria completa, com base na porta Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie é mais fácil de usar para o Impact Styling Academy.
 7. Het succesvol afronden van de opleiding door Deelnemer wordt niet gegarandeerd. Deelnemer é altijd zelf verantwoordelijk para ter sucesso a partir de opleiding. Op Impact Styling Academy enferruja e inclui os detalhes de Deelnemer, que são as melhores opções de todos os tipos de Overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid para schade die Deelnemer lijdt als gevolg van het niet met sucessos afronden van de Dienst is uitgesloten, gevolgschade daar nadrukkelijk onder begrepen. Além disso, a situação waarin sprake é uma opção de bewuste roekeloosheid da Impact Styling Academy. Echter ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt zoals omschreven in lid 2 van dit artikel.
 8. O sucesso vem de opleiding danwel het doorlopen van de coachingstrajecten geef geen garantie para een succesvol bedrijf. Opdrachtgever é zelf verantwoordelijk para een succesvolle onderneming. Er wordt geen enkele garantie gegeven over het eindresultaat.
 9. Impact Styling Academy não é recomendado para gevolgschade, indireto schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het Gebruik van de geleverde Producten is itgesloten. Voor Consument geldt een beperking conforme hetgeen is toegestaan ​​op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.
 10. Impact Styling Academy não é uma necessidade para todos os tipos de produtos. Impact Styling Academy alavanca strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Opdrachtgever nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan ​​gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
 11. Impact Styling Academy não está disponível para qualquer juíz e volledige overbrenging van en door/names Impact Styling Academy disponível por e-mail, noch para tijdige ontvangst.
 12. Todos os métodos de Opdrachtgever foram feitos por um membro da Impact Styling Academy, todos indianos, mas não foram alterados em gemotiveerd, mas também foram encontrados no Impact Styling Academy. Você também pode ser indígena de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid de Impact Styling Academy.

Artigo 28 – Geheimhouding

Impact Styling Academy é uma ferramenta que fornece todas as informações úteis que são atualizadas em cada uma das opções. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding é niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Impact Styling Academy bekend gemaakt is en/of op outro wijze door Impact Styling Academy é verkregen.

 

Artigo 29 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Todos os IE-rechten e auteursrechten de Impact Styling Academy oferecem em outros tempos, mas não são reconhecidos para todas as apresentações, ontwerpen, Onderwijsmateriaal, modellen, rapportages e outras ferramentas de impacto e outros Impact Styling Academy em palavras não exageradas e outras opções.
 2. Het é Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Impact Styling Academy rusten, te gebruiken buiten de reikwijdte van de Overeenkomst en/of deze te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) é o que você acha que é feito na Impact Styling Academy. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Impact Styling Academy opcionalmente, mas Impact Styling Academy expliciet akkoord geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Ele é Opdrachtgever verboden om de zaken e bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten de Impact Styling Academy enferrujando anders te gebruiken e overeengekomen in de Overeenkomst.
 4. Partijen zullen elkaar informeren e gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voor doet.

Artigo 30 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever é zelf verantwoordelijk para juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm e dan ook die zij aan Impact Styling Academy verstrekt in het kader van een Overeenkomst, também de gegevens die zij van derden Heeft verkregen em welke aan Impact Styling Academy zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opinião sobre Impact Styling Academy de todos os tempos em que todos os dias não são conhecidos de verplichtingen com a caminhada para o título de verstrekken de todos os juistes, entre volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, também de tijdig aanwezigheid van Deelnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy para todos os métodos de Opdrachtgever na porta de entrada de onde você está trabalhando, também de sua preferência, você também pode usar o mesmo (tijdig) verkrijgen de evento para ser benodigd no seu estilo de vida de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Impact Styling Academy para todos os métodos de derden, bem como de werkzaamheden verricht dez behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan ​​mas não beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op Onderwijsmateriaal.
 5. Indien Opdrachtgever eletrônico melhor, software de informatiedragers para um Impact Styling Academy verstrekt, garandeert Opdrachtgever que deze vrij zijn van virussen e defecten.
 6. Acessar a Impact Styling Academy de todas as formas de envio para o seu sucesso, a partir de sua escolha, curso de outras onderwijs em sua porta de Overeenkomst e em Deelnemer.

 

Artigo 31 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Impact Styling Academy of anderszins klachten heeft over de uitvoering van de Opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende anleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden . Klachten Kunnen Mondeling de schriftelijk gemeld worden via info@impactstylingacademy.nl com também onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Impact Styling Academy de klacht em behandeling kunnen nemen.
 3. Impact Styling Academy zal zo spoedig mogelijk, doch tem 14 calendários que vão de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. As partes tentarão chegar a uma solução em conjunto.

 

Artigo 32 - Lei aplicável

 1. Op de rechtsverhouding tussen Impact Styling Academy em Opdrachtgever é um recht de Nederlands van toepassing.
 2. Impact Styling Academy tem como objetivo fazer algo para você usar e usar o Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Em geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, é de Nederlandse versie leidend.
 4. Todas as geschillen, ontstaan ​​door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Impact Styling Academy en Opdrachtgever, a porta de bevoegde bevoegde van rechtbank Midden-Nederland, localizada em Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht e outros bevoegde rechter aanwijzen.

Huizen, 12 de janeiro de 2021

Carrinho de compras